درباره شرکت

ما موسسه افق بال فرشتگان ایران، جمعی از هموطنان خدمتگزار و بی ادعای شما ایرانیان هوشمند عزیز و گرامی در سرتاسر هستی می باشیم که اعتقاد داریم انتقال دانش بی چشم داشت به همنوعان عزیزمان به ویژه شما بزرگواران در نهایت منجر به تولید انرژی مثبت خالصانه و استمرار شادی و آرامش عمیق قبلی و متعاقب آن ایجاد منافع حقیقی هر دو طرف برد خواهد شد و نهایتا رضایتمندی بانشاط برای همه ما حاثل خواهد شد. موسسه افق بال فرشتگان ایران با این هدف که تجربه چندین ساله خود در امور مهاجرت را با توجه به اطلاعات روز به عنوان یک مشاور وکیل یا همراه در مسیر مهاجرت محضر شما بزرگواران تقدیم نماید و تمام توان و نیروی خود را بسیج کرده ایم تا بتوانیم بیشترین تاثیر مثبت را در تصمیم سازی و تصمیم گیری داشته باشیم در هر زمانی که نیاز داشته باشند ما مشتاق شنیدن صدای گرم شما هستیم و از مدیریت مجموعه تا تمام اعضای آن امکان پاسخگویی و ارتباط با شما را دارند.